دسته: شعر، هنر و ادبیات

 • پایـیز . . .

  . پاييز آمده اسـت پشتِ پـنجره بيا بـرويم کمـی قدم بزنيم.   نـگران نباش!     دوبـاره بازمـی‌گـردانمَ‌ت         به قـاب عکـس . . . 

 • هنر همیشه بر حق بودن

  دوست عزیزی این کتاب رو بهم معرفی کرد که البته طبق معمول زحمت خریدنش هم افتاد به پای خودش! . . .  کتابی متفاوت به نوشته آرتور شوپنهاور و با ترجمه جناب عرفان ثابتی از انتشارات ققنوس در این کتاب 38 راه برای پیروزی در گفتگوهایمان پیشنهاد شده که البته خیلی هم شرافت‌مندانه نیست!  اما…

 • یک جدایی . . .

  دست‌های تو   تصـــمیمم بود، باید مـی‌گرفتم و دور می‌شدم . . . 

 • تنهایی . . .

  آنجا كه تو ايستاده‌ای هميشه پاييز است هميشه برگ‌ها می‌ريزند هميشه بادها خاک را بلند مي‌كنند و غم را می‌نشانند آنجا كه تو ايستاده‌ای ای من با تو هستم آدم تنها خودش را «تو» خطاب می‌كند 

 • قلــب درخــت

  از هــم جــدا شــدنــد   و درخــت کهنســال محلــه، خشــک شــد!   از حــرکــت ایستــاده بــود، قلبــی کــه روی سینــه اش، کنــده کــاری شــده بــود . . .

 • راه نجــاتــی نیســت

  راه حلــی داری؟!   راه نجــاتــی بــرای کشتــی شکستــه کــه نــه غــرق مــی شــود، نــه نجــات پیــدا مــی کنــد . . . 

 • دوری در همیــن نــزدیکــی هــا

  . نقشــه جـهان را تا مـی‌زنم جـهان را، توی جیـبم مـی‌گـذارم . . .     تو فقط چـند سـانـتی‌متـر از مـن دوری!        پی نوشت:  و مهربانیت از دور چه نزدیک است عجیب حس میکنم که جغرافیا دروغ تاریخ است

 • قصـــه ای برای نخوابیدن . . .

  . گـرگ شنـگول را خورده اسـت   گـرگ مـنگول را تــکه تــکه مـی‌کند . . .   بـلند شو پــسرم! ایـن قصـه بـــرای نــخوابیدن اسـت!

 • اشــتباه چاپـــی . . .

  . وقتی عقیـده، عـقده خـوانده مــی‌شـود و نـور چــراغ در آب، مهــتاب تلقـی! و متـانت زمیــن زیر بــرف یــخ مـی‌زند . . . آن‌ وقت اســت کـه نان از یتیـم خــانه مــی‌دزدیم، و مــی‌فهمیم . . . که دزد اشـتباه چاپـی درد اسـت!

 • عطــری گــذرا

  . عطــر تــو در هــواســت!     مــی‌آيــی يــا رفتــه‌ای؟!    

 • قفــل‌هــای گمشــده

  . کلیــدهــای گمشــده،   روزی پیــدا خــواهنــد شــد!   بــا قفــل‌هــای گمشــده چــه کنیــم؟!    

 • بیــزار از زمیــن و …

  . خــوشــا بــه حــال کــلاغــان،   کــه از زميــن دورنــد!   حــتی بــه ارتفــاع يــک درخــت . . .