دسته: شعر، هنر و ادبیات

 • حسـرت …

  حسـرت …

  . چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی مرد گاری‌چی در حسرت مرگ…                   در 1 اردیبهشت 59،  و پنجره ای که پـــر گشود. 

 • غـم انگـیـز…

  . … و داسـتان غــم انـگیزی اسـت، دســتی که داس را بـرداشـت هــمــان دسـتی اسـت کـه یــک روز، در خـواب هـای مزرعه گـندم کـاشـت.   

 • پـــــرواز

  . پــــرواز هـم دیـگر رویـای آن پــرنـده نـبود   دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید تـا بر ایـن بـالـش   خـــواب دیـگری ببیند!  

 • روزی خـوب

  . امــروز روز خــوبــی بــود!     هيــچ صفــری اضــافــه نشــد، بــه هــزار غمــی کــه داشتيــم . . .    

 • ســکوت

    با آن کس که دوست می داریم، ازسخن گفتن بازمانده ایم …. اما این سکوت نیست !   

 • دیــکتاتــور

    دیــکتـاتــور مـنم!  که‌ اگـر همه در مـیدان اصلی احساسم جمع شـوند و‌فریاد زنند که تــــــــــو را از دلــــــم بیرون کنم…   تا آخـرین لحظه رو به رویشان خواهم ایستاد فصل الخطاب تمام دوست داشتن هایم تـــویی… حتی اگر همه در من شورش کنند حتی اگر همه مـرا در آتش کشند

 • تــرس از گــم شــدن

  . ایـن شهــر شهــر قصه های مــادر بــزرگ نیـست! کــه زیـبا و آرام بـاشـــد آسمـانـش را هرگـز آبـی نـدیـده ام     مــن از اينجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه! کســی کــه مــی گــريــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .

 • پــدر ژپتــوی عــزيــز

    گــويــی پــدر ژپتــوی نجــار از ســرمــا، پينــوکيــوی عــزيــزش را در اجــاق مــی ســوزانــد، اينگــونــه کــه تــو مــرا . . .             

 • در سرزمین من…

  در سرزمین من…

    در سرزمین من، بت ها پروار می شوند و مجسمه ها… ناپدید ! دنبال تـبــــر نـــگـــردید ابراهیم رفته دنبال یک لقمه نان !!!            

 • زمستــان

    زمستــان آمــده اســت! خستــه ام! مــي خــوابــم! بهــار کــه آمــد، پيلــه ام را مــي شکــافــم تــا بــا پــرهــاي خيــس، دوبــاره عــاشقــت شــوم . . .