Breaking News

Tag Archives: گروس عبدالملکیان

آدم بـرفی

به شـانه ام زده ای که تنـهائـی ام را تکانده باشـی ! بـه چه دل‌خوش کرده ای ؟! تـکاندن بـرف از شـانه های آدم بـــرفی ؟! 

Read More »

غـم انگـیـز…

. … و داسـتان غــم انـگیزی اسـت، دســتی که داس را بـرداشـت هــمــان دسـتی اسـت کـه یــک روز، در خـواب هـای مزرعه گـندم کـاشـت.   

Read More »

پـــــرواز

. پــــرواز هـم دیـگر رویـای آن پــرنـده نـبود   دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید تـا بر ایـن بـالـش   خـــواب دیـگری ببیند!  

Read More »