آرشیو برچسب های: گروس عبدالملکیان

آدم بـرفی

به شـانه ام زده ای که تنـهائـی ام را تکانده باشـی ! بـه چه دل‌خوش [...]

قصـــه ای برای نخوابیدن . . .

. گـرگ شنـگول را خورده اسـت   گـرگ مـنگول را تــکه تــکه مـی‌کند . . [...]

قفــل‌هــای گمشــده

. کلیــدهــای گمشــده،   روزی پیــدا خــواهنــد شــد!   بــا قفــل‌هــای گمشــده چــه کنیــم؟!   [...]

غـم انگـیـز…

. … و داسـتان غــم انـگیزی اسـت، دســتی که داس را بـرداشـت هــمــان دسـتی اسـت [...]

پـــــرواز

. پــــرواز هـم دیـگر رویـای آن پــرنـده نـبود   دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید تـا [...]