Breaking News

Tag Archives: نزار قبانی

راه نجــاتــی نیســت

راه حلــی داری؟!   راه نجــاتــی بــرای کشتــی شکستــه کــه نــه غــرق مــی شــود، نــه نجــات پیــدا مــی کنــد . . . 

Read More »