Breaking News

Tag Archives: محمد شایسته

دیــکتاتــور

  دیــکتـاتــور مـنم!  که‌ اگـر همه در مـیدان اصلی احساسم جمع شـوند و‌فریاد زنند که تــــــــــو را از دلــــــم بیرون کنم…   تا آخـرین لحظه رو به رویشان خواهم ایستاد فصل الخطاب تمام دوست داشتن هایم تـــویی… حتی اگر همه در من شورش کنند حتی اگر همه مـرا در آتش …

Read More »