Breaking News

Tag Archives: علی درویش

اتهــام خــدا

. ملــودرام مسخــره ای بــود زنــدگــی! ایــن را تمــام منتقــدان ابــراز کــرده انــد!   داستــان تکــراری، سکــانــس هــای اشتبــاه، و پــایــان آبکــی!   ای خــدا! از خــودت دفــاع نمــی کنــی؟!

Read More »