Breaking News

Tag Archives: رضا کاظمی

لبخنــد روی لــب‌هــایــم

. همــه مــــی‌گــوینــد: چــه مهــربــان اســت ایــن مــرد!   و کســی نمــی‌دانــد لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم، وقتــی آن‌ســوی دریــاهــا، یــادم مــی‌کنــی . . .  

Read More »