Breaking News

Tag Archives: رسول یونان

اشتیــاق انتــظار

. قــول بــده کــه خــواهــی آمــد امــا هــرگــز نیــا! اگــر بیــایــی هــمه چیــز خــراب می‌شــود! دیــگر نــمی‌تــوانــم اینــگونــه بــا اشتــیاق بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم! مــن خــو کــرده ام بــه ایــن انتــظار، بــه ایــن پــرســه زدن هــا در اسکــله و ایستــگاه! اگــر بیــایــی مــن چشــم بــه راه چــه کســی …

Read More »

روح زیبــا

. فقــط تــاریکــی مــی‌دانــد مــاه چقــدر روشــن اســت!   فقــط خــاک مــی‌دانــد دســت هــای آب، چقــدر مهــربــان اســت!   معنــی دقیــق نــان را فقــط آدم گــرسنــه مــی‌دانــد!   فقــط مــن مــی‌دانــم تـــو چقــدر زیبــایــی!

Read More »

تــرس از گــم شــدن

. ایـن شهــر شهــر قصه های مــادر بــزرگ نیـست! کــه زیـبا و آرام بـاشـــد آسمـانـش را هرگـز آبـی نـدیـده ام     مــن از اینجــا خــواهــم رفــت و فــرقــی هــم نمــی کنــد کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه! کســی کــه مــی گــریــزد، از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .

Read More »