برچسب: گروس عبدالملکیان

 • آدم بـرفی

  به شـانه ام زده ای که تنـهائـی ام را تکانده باشـی ! بـه چه دل‌خوش کرده ای ؟! تـکاندن بـرف از شـانه های آدم بـــرفی ؟! 

 • قصـــه ای برای نخوابیدن . . .

  . گـرگ شنـگول را خورده اسـت   گـرگ مـنگول را تــکه تــکه مـی‌کند . . .   بـلند شو پــسرم! ایـن قصـه بـــرای نــخوابیدن اسـت!

 • قفــل‌هــای گمشــده

  . کلیــدهــای گمشــده،   روزی پیــدا خــواهنــد شــد!   بــا قفــل‌هــای گمشــده چــه کنیــم؟!    

 • غـم انگـیـز…

  . … و داسـتان غــم انـگیزی اسـت، دســتی که داس را بـرداشـت هــمــان دسـتی اسـت کـه یــک روز، در خـواب هـای مزرعه گـندم کـاشـت.   

 • پـــــرواز

  . پــــرواز هـم دیـگر رویـای آن پــرنـده نـبود   دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید تـا بر ایـن بـالـش   خـــواب دیـگری ببیند!