برچسب: احمد شاملو

  • ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

    ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

    . در خلوتِ روشـن با تو گريـسته‌ام برایِ خاطـرِ زنده‌گـان،   و در گـورسـتانِ تاريـک با تو خـوانده‌ام زيبـاتريـنِ ســرودها را زيرا که مـرده‌گانِ اين سـال عاشــق‌تريـنِ زنـده‌گان بـوده‌اند.

  • اشــتباه چاپـــی . . .

    . وقتی عقیـده، عـقده خـوانده مــی‌شـود و نـور چــراغ در آب، مهــتاب تلقـی! و متـانت زمیــن زیر بــرف یــخ مـی‌زند . . . آن‌ وقت اســت کـه نان از یتیـم خــانه مــی‌دزدیم، و مــی‌فهمیم . . . که دزد اشـتباه چاپـی درد اسـت!