لبخنــد روی لــب‌هــایــم

.
همــه مــــی‌گــوينــد: چــه مهــربــان اســت ايــن مــرد!

 

و کســی نمــی‌دانــد

لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم،

وقتــی آن‌ســوی دريــاهــا،

يــادم مــی‌کنــی . . .

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: