ســوء تفــاهــم

درختی در زمستان
زمستان است!

.

مــی پــرستــمت!

می‌دانــی؟!

بــه انــدازه ی تمــام سبــزی هميــن درخــت رو بــه رو!

دلگــير می‌شوی

گــريــه می‌کنی

حــواسم نــبود

زمــستان است!!!   :scratch:


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: