روز جهانی زن

یکی از بهترین عکس های سال 2006

محکم ایستاده است! برای دفاع از خانه و خانواده، تنها در برابر ده ها مرد، و افسوس که فقط اندک نسیمی به نفع اوست. :hanghead:

زن یعنی مادر، تجلی همه زیبایی ها،  زن یعنی زندگی . . .

* هشتم مارس/ هیجدهم اسفندماه روز جهانی حمایت از حقوق زنان


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: