Breaking News

Monthly Archives: می 2012

روزهای عادی

هیـچی دیـگه … اسدی آنلاین تبدیل شده به وبلاگ شعر، حالا قـرار بود اینجا از روزمـرگی هام بنویـسم و هـر از چند گاهی هـم شـعرهایی که دوست دارم  رو بهش اضـافه کنـم  مثلا! … ㋡  بـله القـصه  “هـمه چـی آرومــه . . . ”  √ اواخر سـال گذشته برای این روزا …

Read More »

تقصیر من نبود

. اما… با ایـن‌همـه تقصیر مـن نبود   که با ایـن‌همـه…   با ایـن‌همـه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شـدم   اصلاً نه تـو ، نه مـن! تقصیـر هیـچ کـس نیـست از خـوبـی تـو بود که مـن بد شدم! 

Read More »

لبخنــد روی لــب‌هــایــم

. همــه مــــی‌گــوینــد: چــه مهــربــان اســت ایــن مــرد!   و کســی نمــی‌دانــد لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم، وقتــی آن‌ســوی دریــاهــا، یــادم مــی‌کنــی . . .  

Read More »

کــو کــو

. حــالا کــه رفتــه ای،   پــرنــده ای آمــده اســت در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو!   هیــچ نمــی‌خــواهــد، فقــط مــی‌گــویــد: کــو کــو . . .    

Read More »

حــرف هــای نگفتنــی

. ایــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــی‌شــود و از ایــن کــافــه هــم خــواهیــم رفــت!   و مــن هنــوز بــه حــرف هــایــی فکــر مــی‌کنــم کــه بــرای نگفتــن داریــم . . .  

Read More »

آینه دنیا

. نـه تـو مـی‌مـانی، نـه انـدوه، نـه هیچ یـک از مـردم ایـن آبادی… بـه حباب نگران لب یـک رود قـسـم، و بـه کوتاهی آن لحظه ی شـادی که گذشت… غصـه هــم خـواهد رفت… آنچنان که فقط خـاطـره ای خـواهد مـاند… لحظه ها عـریانند، به تـن لحظه خـود، جـامه اندوه مپوشان هـرگـز… …

Read More »

اشتیــاق انتــظار

. قــول بــده کــه خــواهــی آمــد امــا هــرگــز نیــا! اگــر بیــایــی هــمه چیــز خــراب می‌شــود! دیــگر نــمی‌تــوانــم اینــگونــه بــا اشتــیاق بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم! مــن خــو کــرده ام بــه ایــن انتــظار، بــه ایــن پــرســه زدن هــا در اسکــله و ایستــگاه! اگــر بیــایــی مــن چشــم بــه راه چــه کســی …

Read More »

روح زیبــا

. فقــط تــاریکــی مــی‌دانــد مــاه چقــدر روشــن اســت!   فقــط خــاک مــی‌دانــد دســت هــای آب، چقــدر مهــربــان اســت!   معنــی دقیــق نــان را فقــط آدم گــرسنــه مــی‌دانــد!   فقــط مــن مــی‌دانــم تـــو چقــدر زیبــایــی!

Read More »