ســوء تفــاهــم

درختی در زمستان
زمستان است!

.

مــی پــرستــمت!

می‌دانــی؟!

بــه انــدازه ی تمــام سبــزی همیــن درخــت رو بــه رو!

دلگــیر می‌شوی

گــریــه می‌کنی

حــواسم نــبود

زمــستان است!!!   :scratch:

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

قلـعه حـیوانات

حسـرت …

Site Footer