Breaking News

لبخنــد روی لــب‌هــایــم

...
.
همــه مــــی‌گــوینــد: چــه مهــربــان اســت ایــن مــرد!

 

و کســی نمــی‌دانــد

لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم،

وقتــی آن‌ســوی دریــاهــا،

یــادم مــی‌کنــی . . .

 

About Asadi

Check Also

رفتنــی بــی پــاســخ . . .

. بــرای هر اتفــاقــی‌،   مــی‌تــوان پــاسخـی یــافــت؛ جــز بــرای رفتــن‌هــای نــا به هنگــام!   …