در آرزوی دام تــو

...
.
صبــح زود،

 

ایــن منــم!

پــرنــده ای در آسمــان رهــا شــده!

 

دام و دانــه ات کجــاســت؟!

قلـعه حـیوانات

سـحر زندگیم . . .

حسـرت …

Site Footer