کــو کــو

پرنده هُد هُد (شانه به سر)

.

حــالا کــه رفتــه ای،

 

پــرنــده ای آمــده اســت

در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو!

 

هیــچ نمــی‌خــواهــد،

فقــط مــی‌گــویــد: کــو کــو . . .

 

 

Site Footer