Breaking News

روح زیبــا

...

.
فقــط تــاریکــی مــی‌دانــد
مــاه چقــدر روشــن اســت!

 

فقــط خــاک مــی‌دانــد
دســت هــای آب، چقــدر مهــربــان اســت!

 

معنــی دقیــق نــان را
فقــط آدم گــرسنــه مــی‌دانــد!

 

فقــط مــن مــی‌دانــم
تـــو چقــدر زیبــایــی!

About Asadi

Check Also

رفتنــی بــی پــاســخ . . .

. بــرای هر اتفــاقــی‌،   مــی‌تــوان پــاسخـی یــافــت؛ جــز بــرای رفتــن‌هــای نــا به هنگــام!   …