حــرف هــای نگفتنــی

...

.

ایــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــی‌شــود

و از ایــن کــافــه هــم خــواهیــم رفــت!

 

و مــن هنــوز بــه حــرف هــایــی فکــر مــی‌کنــم

کــه بــرای نگفتــن داریــم . . .

 

Site Footer