حضــور بیکــران تــو

...

.

بــه جــز حضــور تــو،

هیــچ چیــز ایــن جهــان بیکــرانــه را

جــدی نگــرفتــم!
حتــی عشــق را . . .

 

قلـعه حـیوانات

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

کــو کــو

Site Footer