اتهــام خــدا

...

.

ملــودرام مسخــره ای بــود
زنــدگــی!

ایــن را تمــام منتقــدان
ابــراز کــرده انــد!

 

داستــان تکــراری،
سکــانــس هــای اشتبــاه،
و پــایــان آبکــی!

 

ای خــدا!
از خــودت دفــاع نمــی کنــی؟!

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

کــو کــو

Site Footer