ســکوت

سکوت

 

با آن کس که دوست می داریم،

ازسخن گفتن بازمانده ایم ….
اما این سکوت نیست !  :hanghead:

 

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

سـحر زندگیم . . .

کــو کــو

Site Footer