روزی خـوب

غـــم و انــدوه دلـقـک!
.
امــروز روز خــوبــی بــود!

 

 

هیــچ صفــری

اضــافــه نشــد،

بــه هــزار غمــی کــه داشتیــم . . .   :hanghead:

 

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

قلـعه حـیوانات

Site Footer