کــو کــو

پرنده هُد هُد (شانه به سر)

.

حــالا کــه رفتــه ای،

 

پــرنــده ای آمــده اســت

در حــوالــی هميــن بــاغ روبــرو!

 

هيــچ نمــی‌خــواهــد،

فقــط مــی‌گــويــد: کــو کــو . . .