پــدر ژپتــوی عــزيــز

پدر ژپتو ...

 

گــويــی پــدر ژپتــوی نجــار

از ســرمــا،

پينــوکيــوی عــزيــزش را

در اجــاق مــی ســوزانــد،

اينگــونــه کــه تــو مــرا . . .  :hanghead: