زمستــان


...

 

زمستــان آمــده اســت!

خستــه ام!

مــي خــوابــم!

بهــار کــه آمــد،

پيلــه ام را مــي شکــافــم

تــا بــا پــرهــاي خيــس،

دوبــاره

عــاشقــت شــوم . . .