روزی خـوب

غـــم و انــدوه دلـقـک!
.
امــروز روز خــوبــی بــود!

 

 

هيــچ صفــری

اضــافــه نشــد،

بــه هــزار غمــی کــه داشتيــم . . .   :hanghead: