حسـرت …

گاری‌چی...

.

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب

اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی

مرد گاری‌چی در حسرت مرگ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در 1 اردیبهشت 59،  و پنجره ای که پـــر گشود.  :hanghead: