حــرف هــای نگفتنــی

...

.

ايــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــی‌شــود

و از ايــن کــافــه هــم خــواهيــم رفــت!

 

و مــن هنــوز بــه حــرف هــايــی فکــر مــی‌کنــم

کــه بــرای نگفتــن داريــم . . .