تــرس از گــم شــدن

و فرقی هم نمی‌کند...

.

ایـن شهــر
شهــر قصه های مــادر بــزرگ نیـست!
کــه زیـبا و آرام بـاشـــد
آسمـانـش را
هرگـز آبـی نـدیـده ام :hanghead:

 

 

مــن از اينجــا خــواهــم رفــت
و فــرقــی هــم نمــی کنــد
کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم يــا نــه!
کســی کــه مــی گــريــزد،
از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .