اشتیــاق انتــظار


...

.

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد

امــا هــرگــز نيــا!

اگــر بيــايــی

هــمه چيــز خــراب می‌شــود!

ديــگر نــمی‌تــوانــم

اينــگونــه بــا اشتــياق

بــه دريــا و جــاده خيــره شــوم!

مــن خــو کــرده ام

بــه ايــن انتــظار،

بــه ايــن پــرســه زدن هــا

در اسکــله و ايستــگاه!

اگــر بيــايــی

مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟  :hanghead: