اتهــام خــدا

...

.

ملــودرام مسخــره ای بــود
زنــدگــی!

ايــن را تمــام منتقــدان
ابــراز کــرده انــد!

 

داستــان تکــراری،
سکــانــس هــای اشتبــاه،
و پــايــان آبکــی!

 

ای خــدا!
از خــودت دفــاع نمــی کنــی؟!