التدوينات التي تحوي وسوم شعر

بیــزار از زمیــن و …

.
خــوشــا بــه حــال کــلاغــان،

 

کــه از زمیــن دورنــد!

 

حــتی بــه ارتفــاع یــک درخــت . . .  :hanghead:

 

 

نشــانی

یک پرنده در آسمان

.
کــاش پــرنــده نبــودی!

رد پــروازی در آســمان بــرایــم نگــذاشتــه ای . . .

کــاش پــرنــده بــودم!

 

در آرزوی دام تــو

...

.
صبــح زود،

 

ایــن منــم!

پــرنــده ای در آسمــان رهــا شــده!

 

دام و دانــه ات کجــاســت؟!

تقصیر من نبود

امتحان عشق

.

اما…

با ایـن‌همـه
تقصیر مـن نبود

 

که با ایـن‌همـه…

 

با ایـن‌همـه امید قبولی
در امتحان سادهْ تو رد شـدم

 

اصلاً نه تـو ، نه مـن!
تقصیـر هیـچ کـس نیـست

از خـوبـی تـو بود
که مـن

بد شدم!  :hanghead:

لبخنــد روی لــب‌هــایــم

...

.
همــه مــــی‌گــوینــد: چــه مهــربــان اســت ایــن مــرد!

 

و کســی نمــی‌دانــد

لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم،

وقتــی آن‌ســوی دریــاهــا،

یــادم مــی‌کنــی . . .

 

برو به بالا