اسدی آنلاین روی خط زندگی …

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۱

اشتیــاق انتــظار

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۷:۳۱ ب.ظ

...

.

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد

امــا هــرگــز نیــا!

اگــر بیــایــی

هــمه چیــز خــراب می‌شــود!

دیــگر نــمی‌تــوانــم

اینــگونــه بــا اشتــیاق

بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!

مــن خــو کــرده ام

بــه ایــن انتــظار،

بــه ایــن پــرســه زدن هــا

در اسکــله و ایستــگاه!

اگــر بیــایــی

مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟  :hanghead:

 

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۱

روح زیبــا

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۱۰:۳۸ ب.ظ

...

.
فقــط تــاریکــی مــی‌دانــد
مــاه چقــدر روشــن اســت!

 

فقــط خــاک مــی‌دانــد
دســت هــای آب، چقــدر مهــربــان اســت!

 

معنــی دقیــق نــان را
فقــط آدم گــرسنــه مــی‌دانــد!

 

فقــط مــن مــی‌دانــم
تـــو چقــدر زیبــایــی!

اسفند ۲۶, ۱۳۹۰

تــرس از گــم شــدن

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۶:۳۱ ب.ظ

و فرقی هم نمی‌کند...

.

ایـن شهــر
شهــر قصه های مــادر بــزرگ نیـست!
کــه زیـبا و آرام بـاشـــد
آسمـانـش را
هرگـز آبـی نـدیـده ام :hanghead:

 

 

مــن از اینجــا خــواهــم رفــت
و فــرقــی هــم نمــی کنــد
کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه!
کســی کــه مــی گــریــزد،
از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .

Powered by WordPress