پایـیز . . .

. . .

.

پاییز آمده اسـت پشتِ پـنجره

بیا بـرویم کمـی قدم بزنیم.

 

نـگران نباش!

 

 

دوبـاره بازمـی‌گـردانمَ‌ت

 

 

 

 

به قـاب عکـس . . .  :hanghead:

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

حسـرت …

قلـعه حـیوانات

Site Footer