قلــب درخــت

از هــم جــدا شــدنــد

 

و درخــت کهنســال محلــه، خشــک شــد!

 

از حــرکــت ایستــاده بــود،

قلبــی کــه روی سینــه اش،

کنــده کــاری شــده بــود . . .

. . .

سـحر زندگیم . . .

کــو کــو

حسـرت …

Site Footer