راه نجــاتــی نیســت

راه حلــی داری؟!

 

راه نجــاتــی بــرای کشتــی شکستــه

کــه نــه غــرق مــی شــود،

نــه نجــات پیــدا مــی کنــد . . .  :hanghead:

کشتی شکسته . . .
سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

قلـعه حـیوانات

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

Site Footer