راه نجــاتــی نیســت

راه حلــی داری؟!

 

راه نجــاتــی بــرای کشتــی شکستــه

کــه نــه غــرق مــی شــود،

نــه نجــات پیــدا مــی کنــد . . .  :hanghead:

کشتی شکسته . . .

سـحر زندگیم . . .

حسـرت …

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

Site Footer