بیــزار از زمیــن و …

.
خــوشــا بــه حــال کــلاغــان،

 

کــه از زمیــن دورنــد!

 

حــتی بــه ارتفــاع یــک درخــت . . .  :hanghead:

 

 

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

سـحر زندگیم . . .

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

Site Footer