در آرزوی دام تــو

...
.
صبــح زود،

 

ایــن منــم!

پــرنــده ای در آسمــان رهــا شــده!

 

دام و دانــه ات کجــاســت؟!

حسـرت …

سـحر زندگیم . . .

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

Site Footer