پـــــرواز

پرواز

.

پــرواز …     چـه لـذتـی دارد.  Connie_sadguy

 

 

وقـتی …  زنـبور کـارگـری بـاشـی،

کـه نتـوانی …  عـاشـق مـلکه بـشوی؟

 

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

حسـرت …

کــو کــو

Site Footer