حضــور بیکــران تــو

...

.

بــه جــز حضــور تــو،

هیــچ چیــز ایــن جهــان بیکــرانــه را

جــدی نگــرفتــم!
حتــی عشــق را . . .

 

قلـعه حـیوانات

سـحر زندگیم . . .

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

Site Footer