غـم انگـیـز…

گندم زار
غم انگیز ...

.

… و داسـتان غــم انـگیزی اسـت،

دســتی که داس را بـرداشـت

هــمــان دسـتی اسـت

کـه یــک روز،

در خـواب هـای مزرعه گـندم کـاشـت.  :hanghead:

 

سـحر زندگیم . . .

قلـعه حـیوانات

کــو کــو

Site Footer