غـــم و انــدوه دلـقـک!

.
امــروز روز خــوبــی بــود!

 

 

هیــچ صفــری

اضــافــه نشــد،

بــه هــزار غمــی کــه داشتیــم . . .   :hanghead: